Další odkazy

Vláda ČR v prosinci 2016 odsouhlasila Audit národní bezpečnosti, který komplexně mapuje situaci v oblasti bezpečnosti za uplynulý rok. Ministerstvo vnitra do dubna 2017 předloží akční plán k plnění jednotlivých úkolů vyplývajících z rizik popsaných auditem.

Komplexní materiál nově definuje bezpečnostní politiku státu v aktuálních bezpečnostních oblastech. Materiál reaguje na změny bezpečnostních hrozeb ve světě a definuje, jaké oblasti a jak je potřeba posílit, aby došlo k posílení odolnosti státu vůči bezpečnostním hrozbám. Audit vedle tradičních rizik zdůrazňuje význam nových hrozeb, ať už se jedná o kybernetické incidenty nebo například desinformační kampaně.

http://www.mvcr.cz/clanek/text-vladou-schvaleneho-auditu-narodni-bezpecnosti.aspx

Audit národní bezpečnosti.pdf

Níže naleznete užitečné dokumenty a odkazy související s novou právní úpravou ochrany osobních údajů v Evropské unii.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS

Materiály WP29 k výkladu obecného nařízení v češtině

https://www.uoou.cz/materialy-wp29-k-vykladu-obecneho-narizeni-v-cestine/d-22205)

Překlad Metodiky pověřence.pdf

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/680

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=CS

Úřad pro ochranu osobních údajů

https://www.uoou.cz/

Chybí Vám zde nějaké informace?