Prohlášení o zpracování osobních údajů

ČABM představuje profesní sdružení manažerů a specialistů, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací. ČABM sdružuje desítky odborníků v oblasti bezpečnosti a konkrétně problematice OOÚ se věnuje dlouhodobě, prakticky od jejího vzniku v roce 2004, protože toto téma považuje za nesmírně důležité. Úzce spolupracuje jak s Úřadem na ochranu osobních údajů, tak s Ministerstvem vnitra, toto téma zařazuje pravidelně do programu odborných seminářů.

Od listopadu 2016 je ČABM členem pracovní skupiny k legislativě v oblasti OOÚ pod vedením Úřadu vlády.

Tato pracovní skupina se zabývá novou právní úpravou ochrany osobních údajů v Evropské unii. Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů.

Přestože subjekty mají čas do května 2018, aby se na nové nařízení připravily, tak by se s ním měly seznámit co nejdříve, mj. z důvodu vysokých postihů – pokut, ukládaných při porušení nařízení. Tyto pokuty mohou v návaznosti na závažnost porušení ustanovení dosáhnout 10 až 20 mil. EUR nebo jedná-li se o podnik až 2-4 % celkového ročního obratu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jedno z klíčových témat nové právní úpravy OOÚ je role tzv. „pověřence pro ochranu osobních údajů“. Jde o pozici, kterou bude muset zřídit celá řada organizací i privátních subjektů.

ČABM je otevřena odborníkům z oblasti ochrany osobních údajů a přivítá ve svých řadách i pověřence, příp. budoucí pověřence ochrany osobních údajů.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS

Materiály WP29 k výkladu obecného nařízení v češtině

https://www.uoou.cz/materialy-wp29-k-vykladu-obecneho-narizeni-v-cestine/d-22205)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/680

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=CS

Úřad pro ochranu osobních údajů

https://www.uoou.cz/

Slovníček nejdůležitějších pojmů

https://www.uoou.cz/slovnicek-nejdulezitejsich-pojmu/ds-2617/p1=2617

  1. Návštěvník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu viz. výše.
  2. Návštěvník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač návštěvníka, může návštěvník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Nevíte si s něčím rady?

Napište nám nebo zavolejte. A my Vám dotazy rádi zodpovíme.

ČABM představuje profesní sdružení manažerů a specialistů, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací.

ČABM
Ing. Miroslav Fryšar
Prezident asociace, ČABM