Působnost Centra technické normalizace

Centrum technické normalizace (dále CTN) ČABM zajišťuje na základě smlouvy s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) technickou normalizaci pro oblast prevence kriminality.

V rámci této činnosti spolupracuje na tvorbě evropských i původních českých technických norem a ostatních dokumentů týkajících se zvláště prevence kriminality prostřednictvím plánování městské výstavby a navrhování budov a dále fyzické ochrany kritické infrastruktury. Dále zajišťuje mezinárodní spolupráci při tvorbě norem v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací, projektů technické normalizace a dalších činností v oblasti prevence kriminality.

Tato činnost je navázána na evropské úrovni na činnost evropské technické normalizační komise CEN/TC 325 „Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov“.

Na národní úrovni je zástupce CTN členem technické normalizační komise TNK 148 „Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva“ (dříve pracovní skupina „Prevence kriminality“), kterou ustavil ÚNMZ jako národní zrcadlovou komisi pro CEN/TC 325 a CEN/TC 391 „Ochrana společnosti a obyvatel“ s rozšířenou působností na národní úrovni.

Označení Centrum technické normalizace uděluje národní normalizační orgán (ÚNMZ) právnickým osobám, které se dlouhodobě aktivně účastní procesu tvorby mezinárodních a evropských technických norem, jejich převzetí do soustavy českých technických norem, tvorby původních českých technických norem, zajištění odborných stanovisek ke zpracovávaným dokumentům na evropské a národní úrovni a činnosti technických normalizačních komisí (TNK) ve vymezeném rozsahu působnosti. Těchto center existuje přibližně 60, každé se specializací v konkrétním oboru.

Předchozí zkušenosti:

CEN/TS 14383 – „Prevence kriminality na základě plánování městské výstavby a navrhování budov“ – příprava a revize jednotlivých částí evropské technické specifikace (Část 1 – Definice specifických termínů, Část 2 – Plánování městské výstavby, Část 3 – Obydlí, Část 4 – Prodejny a administrativní budovy, Část 5 –  Čerpací stanice, Část 7: Návrh a management zařízení veřejné dopravy, Část 8: Ochrana budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými pomocí vozidel)

ČSN P 734450-1 Fyzická ochrana kritické infrastruktury – obecná část, vydáno 1. 11. 2013 (předběžná norma)

ČSN 734400 – Prevence kriminality – Řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení, vydáno 1. 8. 2016, účinnost 1. 9. 2016

Aktuální činnost:

ČSN 734450-1 Fyzická ochrana kritické infrastruktury – obecná část, vydáno 1. 11. 2013 jako předběžná norma, v současnosti probíhá aktualizace normy a převedení do statusu normy standardní. Předpoklad dokončení do konce roku 2017.

ČSN 734450-2 Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury – Část 2: Energetika, příprava normy, předpoklad dokončení do konce roku 2017.

ČSN 734450-3 Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury – Část 3: Vodní hospodářství, příprava normy, předpoklad dokončení 1. čtvrtletí 2018.

CTN zejména:

– sleduje vývoj mezinárodní, evropské a národní technické normalizace,

– sleduje potřeby uživatelů ČSN s cílem prosadit jejich oprávněné požadavky při tvorbě evropských, mezinárodních a národních technických norem,

– podílí se na sestavování plánů technické normalizace a činnosti technických normalizačních komisí,

– podílí se na tvorbě evropských a mezinárodních technických norem, včetně osobní či korespondenční účasti na zasedáních pracovních orgánů evropských a mezinárodních normalizačních organizací,

– zajišťuje a zpracovává odborná stanoviska a připomínky,

– poskytuje informační, vzdělávací a další odborné činnosti (např. poradenské, konzultační, publikační) uživatelům technických norem.

Spolupracující subjekty:

– Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ);

– Ministerstvo vnitra (Odbor prevence kriminality, GŘ HZS);

– Ministerstvo průmyslu a obchodu (odbor bezpečnosti a krizového plánování);

– ČVUT Praha;

– VŠB Ostrava;

– Členové ČABM.

Navštivte další zajímavé odkazy.

ČABM představuje profesní sdružení manažerů a specialistů, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací.

ČABM
Ing. Miroslav Fryšar
Prezident asociace, ČABM

V případě Vašeho zájmu o spolupráci v oblasti normotvorby nás prosím kontaktujte.