Česká asociace bezpečnostních manažerů

Konference a semináře

SECURITY KONFERENCE ČABM 2019

Termín konání: 29. 5. – 30. 5. 2019

Místo konání:
Wine Wellnes Hotel Amande
Husova 8
693 01 Hustopeče

Pozvánka zde
Přihláška zde
Program zde

ČEZ skupina_logo_transparent

www.cez.cz


JIŽ REALIZOVANÉ KONFERENCE A SEMINÁŘE

SEMINÁŘ: „Aktuální poznatky a zkušenosti z praxe v oblasti ochrany utajovaných informací s důrazem na novelizaci nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 322/2018 Sb. a novelizaci vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 37/2019 Sb.“

20. 3. 2019 – Praha
27. 3. 2019 – Ostrava
Pozvánka zde
Přihláška zde

SEMINÁŘ: „Aktuální poznatky a zkušenosti z praxe v oblasti ochrany osobních údajů dle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016“

20. 3. 2019 – Praha
27. 3. 2019 – Ostrava
Pozvánka zde
Přihláška zde


Již realizované konference / semináře

Security konference ČABM 2018 – 6.6. až 7.6. 2018

Pozvánka, přihláška a program konference v odkazech níže.

Místo konání:
Zámecký hotel Lednice
Zámecké náměstí 66
691 44 Lednice
Pozvánka
Program
Přihláška

ČEZ skupina_logo_transparent

www.cez.cz


SEMINÁŘ: „AKTUÁLNÍ POZNATKY A ZKUŠENOSTI Z PRAXE V OBLASTI OCHRANY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ“

28.2.2018 – Praha
22.3.2018 – Ostrava
Pozvánka
Přihláška


SEMINÁŘ „OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY”
Praha  9.2. 2017 od 13:00
Ostrava 16.2. 2017 od 9:00

SEMINÁŘ AKTUÁLNÍ POZNATKY A ZKUŠENOSTI Z PRAXE V OBLASTI OCHRANY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
Praha  9.2. 2017 od 9:00
Ostrava 23.2. 2017 od 9:00


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY
24. 11. 2016 v Parkhotelu, Praha.

Seminář k nové právní úpravě ochrany osobních údajů v Evropské unii. Jde především o problematiku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů. Jedno z klíčových témat bude role tzv. „pověřence pro ochranu osobních údajů“. Jde o pozici, kterou bude muset zřídit celá řada organizací i privátních subjektů. Poprvé budou prezentována i některá stanoviska EK a jejich orgánů ve vztahu k roli pověřence a dalších institutů, které nařízení zavádí.

Přestože subjekty mají čas do května 2018, aby se na nové nařízení připravily, tak by se s ním měly seznámit co nejdříve, mj. z důvodu vysokých postihů – pokut, ukládaných při porušení nařízení. Tyto pokuty mohou v návaznosti na závažnost porušení ustanovení dosáhnout 10 až 20 mil. EUR nebo jedná-li se o podnik až 2-4 % celkového ročního obratu. Seminář je určen nejen pro budoucí pověřence ochrany osobních údajů, ale také jejich zaměstnavatele, specialisty na ochranu dat, bezpečnostní manažery, tajemníky samosprávných úřadů, zástupce orgánů činných v trestním řízení i odbornou veřejnost.


19.-20. 5.2016 – KONFERENCE ČABM
Česká asociace bezpečnostních manažerů pořádala 19. až 20. května 2016 Bezpečnostní konferenci ČABM 2016 v Mikulově, která se zabývala zejména otázkami ochrany kritické infrastruktury proti novým bezpečnostním rizikům, včetně terorismu. Mezi další významná témata konference patřily např. kybernetická bezpečnost a ochrana informací. Na konferenci vystoupili přední odborníci v oblasti bezpečnosti.

Exkluzivní zahraniční host
Na konferenci jste měli možnost potkat pana Haim Tomera. Pan Tomer sloužil 29 let v izraelské zahraniční zpravodajské službě, během nichž byl ředitelem divize boje s terorismem, zpravodajské divize a operační divize. Do výslužby odešel v lednu 2014 a od té doby působí jako strategický konzultant předních izraelských společností v oblasti kybernetického zpravodajství a kybernetické bezpečnosti.

Generální partner konference: ČEZ, a. s.
CEZ logo_orez


KONFERENCE „MIGRAČNÍ KRIZE V EVROPĚ A BEZPEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE“
3. 13. 2015 Parkhotel, Praha
Konference svým tématem reagovala na současnou situaci v Evropě a v České republice.
Na konferenci vystoupil  ministra vnitra Milana Chovance a další přední odborníci v oboru bezpečnosti státu.

KONFERENCE „BEZPEČNOST VE ŠKOLÁCH, NEMOCNICÍCH A ÚŘADECH STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY“
21.- 22. 5. 2015 v Hotelu Rustikal, Hustopeče
Konference seznámila účastníky s novinkami v oblasti ochrany života a zdraví zaměstnanců i návštěvníků institucí.
Druhý den konference byl věnován ochraně informací včetně současného fenoménu kybernetické bezpečnosti.
Dalšími tématy byla ochrana osobních údajů a systémy ochrany informací.
Na konferenci vystoupili přední odborníci v oboru bezpečnosti.

KONFERENCE „SOUČASNÉ TRENDY VE FYZICKÉ OCHRANĚ“
12. 6. 2014 v Hotelu Duo Praha
Konference reagovala na současné trendy v oblasti zajišťování fyzické ochrany.
Na konferenci vystoupila řada předních odborníků na bezpečnost a na závěr se uskutečnila odborná diskuze zúčastněných.

KONFERENCE „OCHRANA CITLIVÝCH INFORMACÍ – ZÁKLAD MODERNÍ BEZPEČNOSTI“
20. 11. 2013 v Parkhotelu Praha
Konference byla zaměřena na problematiku ochrany informací, které jsou důležité pro zachování kontinuity činnosti a podnikání.
Reagovala na aktuální vývoj v oboru. Zabývala se otázkou využívání i zneužívání zpravodajské techniky i soukromých a zpravodajských služeb.

KONFERENCE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI BEZPEČNOSTI
13.12. 2012 Hotel JURYS INN,Sokolovská 11, Praha 8
Společnost F.S.C. Bezpečnostní poradenství a.s. ve spolupráci s ČABM pořádala  konferenci na téma „Zadávání veřejných zakázek v oblasti bezpečnosti“. Konference reagovala na Usnesení vlády ČR ze dne 20. července 2011 č. 563 a Usnesení vlády ČR ze dnes 14. prosince 2011 č. 930 o centrálním nákupu komodit.

KONFERENCE „OSOBNÍ ÚDAJE VE SVĚTLE NOVÝCH TECHNOLOGIÍ“
3. 10. 2012 v Hotelu Step, Malletova 1141, Praha 9
Pro velký zájem navázala na úspěšnou konferenci ČABM na téma „Bezpečnost a ochrana osobních údajů“ v souvislosti s novelami mnoha právních předpisů, zejména novely občanského zákoníku. Významným přínosem pro konferenci byly zkušenosti Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho přístup k aplikaci nového vývoje právního rámce právních podmínek pro zpracování osobních údajů v EU.

WORKSHOP „OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURYA ZPRACOVÁNÍ PLÁNŮ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI SUBJEKTŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY“
27. 2. 2012 v Parkhotelu Praha
Workshop reagoval na změny novely zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb., nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 431/2010 Sb. a nařízení vlády č. 432/2000 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, které nabyly účinnosti 1. ledna 2011. Nezbytnou podmínkou k úspěšné přípravě na řešení krizové situace je, aby všechny orgány krizového řízení a dotčené právnické osoby a podnikající fyzické osoby podílející se na řešení krizové situace a ochraně kritické infrastruktury měly zpracovaný plán, který obsahuje souhrn plánovacích, metodických a informačních dokumentů používaných při rozhodovací, řídící a koordinační činnosti v krizové situaci

„NOVELA PRÁVNÍ ÚPRAVY A ZKUŠENOSTI Z PRAXE V OBLASTI OCHRANY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ“
Ostrava: pátek – 25. 11. 2011, Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih Praha: středa – 14. 12. 2011, PARKHOTEL PRAHA, Veletržní 20, 170 00 Praha 7
Obsah semináře: zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, který byl publikován v částce 89/2011 Sbírky zákonů a nabyl účinnosti dne 1. 1. 2012 a s navazujícími změnami prováděcích právních předpisů.

„BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ“
10. 11. 2011 Vzdělávací a informační centrum Floret, Květnové náměstí 391, Průhonice u Prahy
Reagovala na aktuálně diskutovaný problém otázku ochrany osobních údajů zpracovávaných v soukromých bezpečnostních službách a detektivních službách.
Legislativní úprava ochrany osobních údajů a její výklad orgány státní správy a nejčastější nedostatky zjištěné při auditech a o standardech ochrany ve formě českých technických norem.
Druhým hlavním tématem byla realizace ochrany údajů technických, administrativních i personálních hledisek. Zvláštní pozornost je věnována zpracování dat z kamerových systémů.

OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY
13. 5. 2011 Hotel Zámek v Čejkovicích u Hodonína
Pořádála F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENTSVÍ a.s. ve spolupráci s Českou asociací bezpečnostních manažerů při příležitosti Mezinárodního veletrhu IDET a ISET 2011.

Ze seznamu předášek vybíráme

  • Právní úprava ochrany kritické infrastruktury v ČR
  • Postup při implementaci systému ochrany kritické infrastruktury
  • Fyzická ochrana kritické infrastruktury
  • Kybernetická bezpečnost
  • Ochrana osobních údajů a ochrana kritické infrastruktury
  • Ochrana kritické infrastruktury v elektroenergetice, dopravě, telekomunikacích, plynárenství
  • … a mnohé